Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Što je zapravo novac u digitalnom svijetu?

koje će održati mr.sc. Slaven Smojver i mr.sc. Suzana Jukić,

srijedu, 9. svibnja 2018. u 16:00 sati dvorani D-160 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

U prvom dijelu predavanja, mr.sc. Suzana Jukić pružiti će odgovore na pitanja kao što su:

  • Funkcije i svojstva novca - Što sve može biti novac? Koji preduvjeti moraju biti zadovoljeni da bi neko dobro bilo novac?
  • Upravljanje novcem i središnje bankarstvo - Zašto postoji središnja banka koja upravlja ponudom novca? Kako središnja banka kreira i povlači novac?
  • Financiranje banaka - Kako se banke financiraju, odakle im novac za kreditiranje? U bilanci banke, što su obaveze, a što imovina banke?
  • Monetarni multiplikator - Kako od 1 kune (primarnog) novca kojeg je kreirala središnja banka nastaje X kuna novca u monetarnom sustavu?

dok će u nastavku mr.sc. Slaven Smojver predstaviti teme kao što su:

  • Informacijski sustavi banaka - Kako su oblikovani? Kako se osiguravaju? Kako se provode plaćanja?
  • Zaštita potrošača - Kako sigurno korisititi elektroničke platne usluge? Što ako netko napravi neautoriziranu transakciju s vašeg računa?
  • Virtualne valute - Jesu li virtualne valute novac? Kakve veze HNB ima s virtualnim valutama?

 

 

 

mr.sc. Slaven Smojver je savjetnik u Direkciji supervizije informacijskih sustava u Hrvatskoj narodnoj banci gdje procjenjuje primjerenost IS/IT u kreditnim institucijama i institucijama za platni promet te procjenjuje rizike vezane uz primjenu IS/IT u pružanju financijskih usluga. Član je više nacionalnih i EU odbora koji se bave IT-jem, informacijskom sigurnošću, FinTech-om i platnim uslugama.
 

Magistar je elektrotehnike (FER), a na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) stekao je akademski stupanj magistra znanosti. Autor je više znanstvenih i stručnih radova te često održava stručna predavanja. Predavač je i nositelj kolegija „Upravljanje IT sigurnosnim incidentima“ na diplomskom studiju Visokog učilišta Algebra. Posjeduje niz stručnih certifikata, uključujući CISA i CISM

 
 
 
 
 
 
 
 

mr.sc. Suzana Jukić je savjetnica u Direkciji za ekonomske analize u Sektoru istraživanja Hrvatske narodne banke gdje prati i analizira novčana kretanja i monetarnu politiku te sudjeluje u istraživanjima iz područja monetarne analize i monetarne politike.
 
Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je polaznica doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Surađivala je s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu u statusu vanjskog suradnika na kolegiju Poslovne financije te surađuje sa Svjetskom bankom u statusu konzultanta. Tijekom dosadašnjeg radnog iskustva sudjelovala je na više seminara i konferencija iz područja makroekonomije, financijskog programiranja i ekonometrije te je autor znanstvenih i stručnih radova.

 

 

 

Idi na vrh